hipoteca

¿HIPOTECA VARIABLE, FIXA O MIXTA?

No et decideixes entre hipoteca variable, fixa o mixta? Vegem si és possible arribar a alguna conclusió...

Les hipoteques ofereixen diverses opcions de contractació:

 • Hipoteques de cost fix
 • Hipoteques de cost variable
 • Hipoteques mixtes

L'elecció de contractar una hipoteca variable, fixa o mixta depèn de diversos factors i de les necessitats financeres de l'usuari. Les hipoteques variables estan vinculades a taxes fluctuants del mercat com l'Euríbor i altres índexs de referència. Aquestes són ideals per als qui busquin aprofitar possibles descensos en els tipus d'interès, malgrat que paral·lelament comporten un risc.

D'altra banda, les hipoteques fixes ofereixen estabilitat al llarg del préstec hipotecari ja que la taxa sempre es manté constant, sent una opció segura davant canvis econòmics

En el mercat financer, també trobem les hipoteques mixtes, les quals combinen ambdós tipus brindant flexibilitat. El préstec comença a un tipus d'interès fix; i passat un temps, passa a ser una hipoteca a interès variable.

Diferències significatives entre hipoteca variable, fixa o mixta

 • Hipoteca variable:
  • Taxes d'interès subjectes a canvis durant la vida del préstec.
  • Fluctuacions en les quotes de pagament mensuals. Les noves condicions s'apliquen arribada la data de revisió que es realitzen cada 6 o 12 mesos.
  • L'usuari assumeix cert risc a la recerca de possibles beneficis si les taxes baixen.
  • Les comissions de les entitats financeres acostumen a ser menors.

 

 • Hipoteca fixa:
  • Taxa d'interès constants durant tot el termini del préstec.
  • Seguretat en les quotes mensuals. No es revisen els preus.
  • Estabilitat financera a llarg termini per a l'usuari.
  • Les comissions de les entitats financeres acostumen a ser més costoses, sobretot les de cancel·lació anticipada.

 

 • Hipoteques mixtes:
  • Combinació d'elements d'ambdues.
  • Taxes d'interès amb un període inicial de taxa fixa seguit d'un període variable. Les revisions es duen a terme un cop finalitzat el període a cost fix.
  • Proporciona estabilitat inicial i la possibilitat d'aprofitar canvis favorables en les taxes més endavant.
  • Les comissions s'incrementen respecte a les de les hipoteques variables, però continuen sent menors que les corresponents a les fixes.

Càlcul del tipus d'interès

Hipoteca variable

El càlcul de l'interès en una hipoteca variable es basa en una taxa d'interès que fluctua segons canvis en un índex de referència,com l'Euribor o el LIBOR, més un marge addicional establert pel prestador. La fórmula bàsica per calcular l' interès en un període donat és:

Interès = Capital Restant x Taxa d'Interès Variable Anual

Aquí, el capital restant és la quantitat de diners que encara es deu en la hipoteca, i la taxa d'interès variable anual és la suma de la taxa de referència (per exemple, l'Euribor) i el marge addicional establert pel banc.

És important esmentar que, durant el termini del préstec, la taxa d'interès es pot ajustar periòdicament segons les condicions del mercat. Per tant, el càlcul de l'interès pot variar al llarg del temps.

Hipoteca fixa

El càlcul de l'interès en una hipoteca fixa és més directe, ja que la taxa d'interès roman constant al llarg de tot el termini del préstec. La fórmula bàsica per calcular l'interès en un període determinat és:

Interès = Capital Restant x Taxa d'Interès Fixa Anual

En aquesta equació, el capital restant representa la quantitat de diners que encara es deu en la hipoteca, i la taxa d'interès fixa anual és el percentatge fix establert a l'inici del préstec.

A diferència de les hipoteques variables, en les hipoteques fixes i com s'ha comentat al llarg de l'article, la taxa d'interès no s'ajusta durant el termini del préstec. Això proporciona estabilitat en els pagaments mensuals, ja que els prestataris coneixen exactament quant pagaran en interessos en cada període.

Hipoteca mixta

El càlcul de l'interès en una hipoteca mixta involucra dues etapes: un període inicial amb taxa d'interès fixa i un període subsegüent amb taxa d' interès variable per la qual cosa s' ha d'atendre el tipus d'interès que s'imposarà en cada etapa.

Conclusions

Tal com hem vist, no hi ha una resposta correcta o incorrecta sobre quina hipoteca és millor escollir ja que totes elles presenten una sèrie d'avantatges i desavantatges. La clau és que l'usuari valori i contrasti quina opció li convindria més tenint en compte tota la informació actual, les seves necessitats i les seves preferències.

Hipoteca variable, fija o mixta

Potser també vulguis veure

Les nostres Xarxes Socials

maragall advocats

PRIMERA VISITA GRATUÏTA