maragall advocats

EL CONTRACTE D'ARRES

Contrato de arras

Què és el contracte d'arres? Un contracte d'arres és un acord privat entre un comprador i un venedor per formalitzar un compromís previ d'adquisició d'un bé o un immoble. A aquesta figura també se la sol anomenar bestreta. La signatura del contracte d'arres comporta un pagament, en concepte de senyal, […]

EL VALOR CADASTRAL

El valor catastral

Què és el valor cadastral? El valor cadastral és la valoració del bé immoble que fa la Direcció General del Cadastre que depèn del Ministeri d'Hisenda. Per calcular el valor cadastral duna casa o duna finca es té en compte el següent: La localització de l'immoble. L'antiguitat de l´edifici. La qualitat […]

EL PERÍODE DE CARÈNCIA

Periodo de carencia

Què és el període de carència? El període de carència d'una hipoteca és un període en què s'ajorna el pagament del capital, dels interessos o de tots dos. Aquest període de carència pot ser concedit pel banc en situacions en què, per poder afrontar els pagaments futurs de la hipoteca, consideri convenient la […]

L'AMORTITZACIÓ HIPOTECÀRIA

La amortización hipotecaria

Què és amortitzar una hipoteca? L'amortització hipotecària consisteix en la liquidació del deute hipotecari pendent amb el banc (tant els interessos com el capital). Hi ha dos tipus d'amortització: Total: Quan es paga el 100% del deute. Parcial: Quan es torna de cop només parteix del deute. A Espanya, com en molts altres […]

L'EXTINCIÓ DE CONDOMINI

La extinción de condominio

Què és l'extinció de condomini? Un condomini és aquella situació en què la propietat d'una cosa, generalment un immoble o una finca, és compartida per dues o més persones. Un condomini és, per tant, un domini compartit. L'extinció de condomini consisteix a dissoldre la propietat comuna d'un bé. És a dir, quan un bé indivisible […]

ELS AVALS ICO PER A HIPOTEQUES

Avales ICO para hipotecas

Què són els avals ICO i com funcionen? A través d'aquesta mesura, el Govern avala una part de la hipoteca, concretament el 20%, que sol ser l'entrada que demanen els bancs per accedir a un préstec hipotecari. Si l'habitatge que es vol hipotecar té una qualificació energètica D o superior l'aval […]

AVANTATGES I DESAVANTATGES DEL LLOGUER AMB OPCIÓ A COMPRA

Alquiler con opción a compra

Què és el lloguer amb opció a compra? El lloguer amb opció a compra d'un habitatge és un acord en el qual un llogater té l'opció de comprar la propietat en finalitzar el període de lloguer. És una opció a mig camí entre el contracte de lloguer i el de compravenda.  Inclou una [...]

HIPOTEQUES AMB VINCULACIONS, QUÈ PODEN APORTAR O NO?

Hipotecas con vinculaciones

Què són les hipoteques amb vinculacions? Una hipoteca vinculada és un tipus de préstec hipotecari que s'associa amb productes financers addicionals oferts per la mateixa entitat prestadora. La vinculació implica que el sol·licitant accepta contractar altres serveis o productes, com assegurances, comptes bancaris, plans de pensions o altres productes financers, com a condició per accedir [...]

¿HIPOTECA VARIABLE, FIXA O MIXTA?

Hipoteca variable, fija o mixta

No et decideixes entre hipoteca variable, fixa o mixta? Vegem si és possible arribar a alguna conclusió... Les hipoteques ofereixen diverses opcions de contractació: Hipoteques de cost fix Hipoteques de cost variable Hipoteques mixtes L'elecció de contractar una hipoteca variable, fixa o mixta depèn de diversos factors i de les necessitats financeres de l'usuari. [...]

QUINS CANVIS ES PREVEUEN PER A LES HIPOTEQUES DEL 2024?

Cambios previstos para las hipotecas de 2024

Perspectives alentidores: Canvis previstos per a les hipoteques del 2024 El 2024 comença mostrant millores en les hipoteques amb una disminució en els interessos i la pròrroga de la gratuïtat en els canvis d'hipoteca. Per què i quan baixaran les hipoteques aquest 2024? Deixant enrere un any complicat, on s'han viscut continus increments a [...]

maragall advocats

PRIMERA VISITA GRATUÏTA